پايان نامه ها

 

 

مروري به پايان نامه هاي زندياد دكترسيداميرالدين صدرنژادكه در كتابخانه دانشكده مهندسي عمران 

مدل پيش روانگرايي در محيط دو فازه تحت اثر نوسانات زلزله/ مسعود آقاميركريمي.- به راهنمايي اميرالدين صدرنژاد.- كارشناسي ارشد (دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي، دانشكده دانشكده عمران، گروه زلزله، رشته مهندسي عمران) ؛ 1379.

مدل پيش روانگرايي در محيط دو فاز تحت اثر نوسانات زلزله/ مسعودآقاميركريمي.- به راهنمايي اميرالدين صدرنژاد.- كارشناسي ارشد (دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي، دانشكده دانشكده عمران، گروه زلزله، رشته مهندسي عمران) ؛ 1379.

الگوي رفتاري نانو ساختارها با كاربرد در ماكرو ساختارها/ مريم رستگاري.- به راهنمايي اميرالدين صدرنژاد.- كارشناسي ارشد (دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي، دانشكده عمران، گروه زلزله، رشته مهندسي عمران) ؛ 1387.

بررسي عددي حركت آلودگي در محيط هاي متخلخل اشباغ/ الهام روح اله نژاد.- به راهنمايي اميرالدين صدرنژاد.- كارشناسي ارشد (دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي، دانشكده عمران، گروه محيط زيست، رشته عمران) ؛ 1387.

مدل سازي بررسي نفوذ پرتابه در اهداف بتني/ احمد صالحي.- به راهنمايي اميرالدين صدرنژاد.- كارشناسي ارشد (دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي، دانشكده عمران، گروه سازه، رشته عمران) ؛ بي تا.

ارزيابي عددي مقاومت ستون هاي مركب بتن آرمه با پوسته فولادي/ بهرام ابراهيمي.- به راهنمايي اميرالدين صدرنژاد.- كارشناسي ارشد (دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي، دانشكده عمران، گروه سازه، رشته عمران) ؛ 1387.

تحليل عددي پايداري شيبهاي خاكي مسلح/ غلام اسدي ازغدي.- به راهنمايي اميرالدين صدرنژاد.- كارشناسي ارشد (دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي، دانشكده عمران، گروه مكانيك خاك و پي، رشته عمران) ؛ بي تا.

بررسي اقتصادي سيستمهاي سازه اي دريچه هاي تحت واقع در تونلهاي تحتاني سدها/ كامران اسلامي ساماني.- به راهنمايي اميرالدين صدرنژاد.- كارشناسي ارشد (دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي، دانشكده دانشكده عمران، گروه سازه هاي هيدروليكي، رشته عمران) ؛ 1384.

مدل چند صفحه اي ريز مقياس براي تحليل سدهاي قوسي/ حميدرضا اميني نجفيان.- به راهنمايي اميرالدين صدرنژاد.- كارشناسي ارشد (دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي، دانشكده عمران، گروه سازه هاي هيدروليكي، رشته عمران) ؛ 1385.

تحليل هيدروليكي جريان در انشعابات دو شاخه در تونلهاي تحت فشار نيروگاههاي برق آبي/ بهرام انتظاري.- به راهنمايي اميرالدين صدرنژاد.- كارشناسي ارشد (دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي، دانشكده عمران، گروه -، رشته عمران) ؛ 1375.

بررسي و مقايسه سيستم هاي سازه اي مختلف دريچه هاي قطاعي/ اردوان بابااحمدي.- به راهنمايي اميرالدين صدرنژاد.- كارشناسي ارشد (دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي، دانشكده عمران، گروه عمران، رشته عمران) ؛ 1380.

مدل رفتار الاستوپلاستيك خاكهاي چسبنده/ سودابه بصيري.- به راهنمايي اميرالدين صدرنژاد.- كارشناسي ارشد (دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي، دانشكده دانشكده عمران، گروه مكانيك خاك و پي، رشته عمران) ؛ 1373.

تحليل پايداري پوشش فولادي قسمتهاي مختلف تونل فشار به روش اجزا محدود/ اميد بزرگ حداد.- به راهنمايي اميرالدين صدرنژاد.- كارشناسي ارشد (دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي، دانشكده عمران، گروه سازه هاي هيدروليكي، رشته عمران) ؛ 1377.

مدل پيش بيني دو انتگرالي خاك به كمك روابط الاستوپلاستيك چند صفحه اي/ بهنيا، سعيد.- به راهنمايي اميرالدين صدرنژاد.- كارشناسي ارشد (دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي، دانشكده عمران، گروه مكانيك خاك و پي، رشته مهندسي عمران) ؛ 1379.

بررسي تشكيل خطوط كسيختگي برشي در توده هاي خاكي از ديدگاه رفتار الاستوپلاستيك در خاك/ امين بلوري.- به راهنمايي اميرالدين صدرنژاد.- كارشناسي ارشد (دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي، دانشكده عمران، گروه مكانيك خاك و پي، رشته مهندسي عمران) ؛ 1378.

حل معادلات ناوبر استوكس در حالت سه بعدي/ داود پسرك لي.- به راهنمايي اميرالدين صدرنژاد.- كارشناسي ارشد (دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي، دانشكده عمران، گروه سازه هاي هيدروليكي، رشته عمران) ؛ 1376.

مدل عددي اندكنش آب و سد بتني ( قوس دار) بار رفتار غير خطي بتن/ اسماعيل پرتوي ميران.- به راهنمايي اميرالدين صدرنژاد.- كارشناسي ارشد (دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي، دانشكده عمران، گروه سازه هاي هيدروليكي، رشته عمران) .

مدل ارتجاعي خميري پيش بيني سه بعدي سطح برش شيرواني هاي خاكي/ هاله تركيان.- به راهنمايي اميرالدين صدرنژاد.- كارشناسي ارشد (دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي، دانشكده عمران، گروه مكانيك خاك و پي، رشته عمران) ؛ 1379.

حل عددي معادلات در حالت ديناميكي براي خاكهاي اشباع/ عليرضا تفضلي اردكاني.- به راهنمايي اميرالدين صدرنژاد.- كارشناسي ارشد (دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي، دانشكده عمران، گروه مكانيك خاك و پي، رشته عمران) ؛ 1382.

بررسي تنشهاي پس ماند در دو شاخه ها به روش اجزاء محدود/ عليرضا چابكي.- به راهنمايي اميرالدين صدرنژاد.- كارشناسي ارشد (دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي، دانشكده عمران، گروه سازه، رشته عمران) ؛ 1379.

مدل رفتاري خاك براي سدهاي خاكي هسته دار تحت بارهاي استاتيكي در قالب روش اجزاء محدود/ ابراهيم چهره گشا.- به راهنمايي اميرالدين صدرنژاد.- كارشناسي ارشد (دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي، دانشكده عمران، گروه -، رشته عمران) ؛ 1380.

ارزيابي حدود همسازي در شكست بتن درقالب نظريه ريز صفحات/ افشين نوري.- به راهنمايي اميرالدين صدرنژاد.- كارشناسي ارشد (دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي، دانشكده عمران، گروه سازه هاي هيدروليكي، رشته عمران) ؛ 1388.

الگوسازي عددي حركت گسل زلزله با استفاده از روش اجزا محدود/ احسان شيرزادي.- به راهنمايي اميرالدين صدرنژاد.- كارشناسي ارشد (دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي، دانشكده عمران، گروه زلزله، رشته مهندسي عمران) ؛ 1388.

بررسي اثر بارگذاري انفجار بر سازه هاي بتني/ احمد اسدي جعفري.- به راهنمايي اميرالدين صدرنژاد.- كارشناسي ارشد (دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي، دانشكده عمران، گروه سازه، رشته مهندسي عمران) ؛ 1387.

بارگذاري و طراحي دريچه ها و قابهاي مربوطه/ عباس حاج ولي.- به راهنمايي اميرالدين صدرنژاد.- كارشناسي ارشد (دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي، دانشكده عمران، گروه سازه هاي هيدروليكي، رشته مهندسي عمران) ؛ 1373.

پيش بيني گسترش محيط تزريق به كمك روش اجزاء محدود/ رضا حاذق فطرت جو.- به راهنمايي اميرالدين صدرنژاد.- كارشناسي ارشد (دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي، دانشكده عمران، گروه مكانيك خاك و پي، رشته مهندسي عمران) ؛ 1375.

اصول و ضوابط طراحي دستي و كامپيوتري لوله ها و دوشاخه ها/ رامين حسين كوپايي.- به راهنمايي اميرالدين صدرنژاد.- كارشناسي ارشد (دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي، دانشكده عمران، گروه سازه هاي هيدروليكي، رشته مهندسي عمران) ؛ 1374.

تحليل استاتيكي و ديناميكي دكل هاي مهار شده/ فريد حياتي.- به راهنمايي اميرالدين صدرنژاد.- كارشناسي ارشد (دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي، دانشكده عمران، گروه سازه، رشته عمران) ؛ 1378.

تعيين محل هاي آسيب ديده سد بتني قوسي با استفاده از داده هاي محدود ميكروژئودزي در قالب روش اجزاء محدود/ اردشير حيدرخان تهراني.- به راهنمايي اميرالدين صدرنژاد.- كارشناسي ارشد (دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي، دانشكده عمران، گروه سازه، رشته مهندسي عمران) ؛ 1382.

مدل پيش بيني آثار ديناميكي سيال در مخازن آب در قالب روش اجزاء محدود/ فرزاد خوشنام.- به راهنمايي اميرالدين صدرنژاد.- كارشناسي ارشد (دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي، دانشكده عمران، گروه سازه هاي هيدروليكي، رشته مهندسي عمران) ؛ 1376.

بررسي و مدلسازي رياضي تصفيه خون توسط كليه ها و دستگاه دياليز با هدف پيش بيني و پيشگيري بيماري هاي كليوي/ چيا فوادي.- به راهنمايي احمد ميرباقري، اميرالدين صدرنژاد.- كارشناسي ارشد (دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي، دانشكده عمران، گروه محيط زيست، رشته مهندسي عمران) ؛ 1388.

ارزيابي صدمات در بدنه سدهاي بتني در اثر تحريك لرزه اي با استفاده از داده هاي اندازه گيري شده/ سياوش ابراهيمي تركماني.- به راهنمايي اميرالدين صدرنژاد.- كارشناسي ارشد (دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي، دانشكده عمران، گروه سازه هاي هيدروليكي، رشته مهندسي عمران) ؛ 1388.

اعمال آثار ارتعاشي خاص بر روي سازه ها به روش اجزا محدود/ رشيد سائلي.- به راهنمايي اميرالدين صدرنژاد.- كارشناسي ارشد (دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي، دانشكده عمران، گروه سازه، رشته مهندسي عمران) ؛ 1378.

آشكارسازي هوآويزهاي جوي در تصاوير ماهواره اي/ مرتضي شاكري.- به راهنمايي اميرالدين صدرنژاد.- كارشناسي ارشد (دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي، دانشكده عمران، گروه مكانيك خاك و پي، رشته عمران) ؛ 1375.

بررسي شكل پذيري اتصالات بتن آرمه به روش اجزاء محدود و با استفاده از نرم افزار ANSYS/ شهروز شاكري گرگاني.- به راهنمايي اميرالدين صدرنژاد.- كارشناسي ارشد (دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي، دانشكده عمران، گروه سازه، رشته مهندسي عمران) ؛ 1380.

مدل دوبليري اندركنش آب سد با دريچه راديال در اثر زمين لزه و بررسي شاخص هاي موثر بر آن/ نورعلي شيرمردي.- به راهنمايي اميرالدين صدرنژاد.- كارشناسي ارشد (دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي، دانشكده عمران، گروه سازه هاي هيدروليكي، رشته عمران) ؛ 1380.

بارگذاري و طرح سازه اي شيرهاي پروانه اي در تونلهاي تحت فشار نيروگاههاي برق آبي/ مصطفي صراف.- به راهنمايي اميرالدين صدرنژاد.- كارشناسي ارشد (دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي، دانشكده عمران، گروه سازه هاي هيدروليكي، رشته مهندسي عمران) ؛ 1375.

مدل رفتار الاستو پلاستيك چندصفحه اي با قانون سخت شوندگي نا همسان/ عزيز صداقتي.- به راهنمايي اميرالدين صدرنژاد.- كارشناسي ارشد (دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي، دانشكده عمران، گروه مكانيك خاك و پي، رشته مهندسي عمران) ؛ 1374.

بررسي طراحي هيدروليكي سرريزهاي كنگره اي/ مصطفي صراف.- به راهنمايي اميرالدين صدرنژاد.- كارشناسي ارشد (دانشگاه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي، دانشكده عمران، گروه سازه هاي هيدروليكي، رشته عمران) ؛ 1375.

تئوري خاكهاي غيراشباع، ارائه مدل ارتجاعي خميري جهت پيش‌بيني فروپاشي خاكها/ بهرام نادي.- به راهنمايي اميرالدين صدرنژاد.- كارشناسي ارشد (دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي، دانشكده عمران، گروه مكانيك خاك و پي، رشته مهندسي عمران) ؛ 1373.

تحكيم اوليه و ثانويه خاك‌هاي چسبنده اشباع تحت بارهاي متغير/ مسعود آقا ميركريمي.- به راهنمايي صدرنژاد.- كارشناسي ارشد (دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي، دانشكده عمران) ؛ 1373.

حل معادلات ناوير- استوكس بروش اجزاء محدود=.Finite Element Programing of the NAVIER STOKS Equations/ رامين حسيني‌كوپائي.- به راهنمايي صدرنژاد.- كارشناسي ارشد (دانشكده عمران) .

مدل رفتار الاستوپلاستيك خاكهاي چسبنده/ سودابه بصيري.- به راهنمايي صدرنژاد.- كارشناسي ارشد (دانشكده عمران) ؛ 1373.

اثر نيروي هيدروديناميك پايين‌كشنده روي دريچه‌هاي صفحه‌اي = " THE EFFECT OF HYDRAULIC DOWNPULL FORCE ON LEAF GATES/ جمشيد سمندريان.- به راهنمايي اميرالدين صدرنژاد.- كارشناسي ارشد (دانشكده عمران) ؛ 1374.

مدل پيش‌بيني رفتار خاكهاي متورم‌شونده در قالب روش اجزاء محدود/ رضا رضايي تهراني.- به راهنمايي صدرنژاد.- كارشناسي ارشد (دانشگاه صنععتي خواجه نصيرالدين طوسي، دانشكده عمران) ؛ 1374.

طرح بهينه دريچه‌هاي سطح عمقي و سرريز/ كاوه عبدالله‌زاده.- به راهنمايي صدرنژاد.- كارشناسي ارشد (دانشكده عمران) .

الگوي الاستو پلاستيك در پيش‌بيني پديده روانگرايي براساس روش اجزاي محدود/ محمد نيك بخش.- به راهنمايي اميرالدين صدرنژاد.- كارشناسي ارشد (دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي، دانشكده عمران، گروه مكانيك خاك و پي، رشته مهندسي عمران) ؛ 1375.

تحليل اجزاء محدود ديوارهاي نگهبان طره‌اي تحت اثر بارهاي ايستا و پويا و مقايسه آن با نتايج و روشهاي تحليلي/ مهرداد اشتري.- به راهنمايي اميرالدين صدرنژاد.- كارشناسي ارشد (دانشكده دانشكده عمران) .

مدل رفتار الاستوپلاستيك سطح زير بارگذاري اصلاح شده با قانون سخت شوندگي جنبشي و همسان در قالب تئوري چند صفحه‌اي/ فريبا محمدسليمي.- به راهنمايي اميرالدين صدرنژاد.- كارشناسي ارشد (دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي، دانشكده عمران، گروه مكانيك خاك و پي، رشته مهندسي عمران) ؛ 1375.

مدل پيش‌بيني روانگرايي در قالب روش اجزاء محدود/ فريبرز وكيلي.- به راهنمايي اميرالدين صدرنژاد.- كارشناسي ارشد (دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي، دانشكده عمران، گروه مكانيك خاك و پي، رشته مهندسي عمران) ؛ 1375.

بررسي روشهاي مختلف در تحليل ديناميكي شمعها/ مرتضي شاكري.- به راهنمايي اميرالدين صدرنژاد.- كارشناسي ارشد (دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي، دانشكده عمران، رشته مهندسي عمران) .

بررسي رفتار ديناميكي ديوار حائل بروش چند مدل در مواضع مختلف/ آرش چگيني.- به راهنمايي سيداميرالدين صدرنژاد.- كارشناسي ارشد (دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي، دانشكده عمران، رشته مهدسي عمران) .

مدل يپش‌بيني فشارهاي ديناميكي ناشي از زلزله بر روي دريچه سد به روش اجزاء محدود/ اميرحسين فتوحي.- به راهنمايي اميرالدين صدرنژاد.- كارشناسي ارشد (دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي، دانشكده عمران، گروه سازه هاي هيدروليكي، رشته مهندسي عمران) ؛ 1376.

تحليل عددي پايداري شيبهاي خاكي مسطح پرورش اجزاء محدود.- به راهنمايي دكتر اميرالدين صدرنژاد.- كارشناسي ارشد (دانشگاه داشگاه خواجه نصيرالدين طوسي، دانشكده دانشكده عمران، رشته عمران) .

برآورد نيروهاي هيدروديناميكي ناشي از زلزله وارد بر دريچه‌هاي قطاعي سرريز و ارائه روش بارگذاري آنها/ امير مسعود مهربد.- به راهنمايي اميرالدين صدرنژاد.- كارشناسي ارشد (دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي، دانشكده عمران، رشته مهندسي عمران) .

طراحي پوسته هاي بروني توربين فرانسيس/ كمال بروجردي.- به راهنمايي اميرالدين صدرنژاد.- كارشناسي ارشد (دانشكده عمران) .

بهينه‌سازي سازه دريچه‌هاي قطاعي/ افشين نجفي.- به راهنمايي اميرالدين صدرنژاد.- كارشناسي ارشد (دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي، دانشكده عمران، گروه سازه هاي هيدرولكيي، رشته مهندسي عمران) ؛ 1376.

مدل تعيين نشست زماني فونداسيون سازه‌ها در شيب‌ها به روش اجزاء محدود.- به راهنمايي دكتر اميرالدين صدرنژاد.- كارشناسي ارشد (دانشگاه داشگاه خواجه نصيرالدين طوسي، دانشكده دانشكده عمران، رشته عمران) .

ارائه مدل عددي پس‌تنيدگي در فونداسيون پرورش اجزاء محدود.- به راهنمايي دكتر اميرالدين صدرنژاد.- كارشناسي ارشد (دانشگاه داشگاه خواجه نصيرالدين طوسي، دانشكده دانشكده عمران، رشته عمران) .

مدل پيش‌بيني آثار ديناميكي سيال در مخازن آبدر قالب روش اجزاء محدود.- به راهنمايي دكتر اميرالدين صدرنژاد.- كارشناسي ارشد (دانشگاه داشگاه خواجه نصيرالدين طوسي، دانشكده دانشكده عمران، رشته عمران) .

حل عددي معادلات ناوير استوكس در حالت سه بعدي در قالب روش اجزاء محدود.- به راهنمايي دكتر صدرنژاد.- كارشناسي ارشد (دانشگاه داشگاه خواجه نصيرالدين طوسي، دانشكده دانشكده عمران، رشته عمران) .

تحليل روكش بتن آرمه تونل با جزءبندي مستقل فولاد و بتن بروش اجزاء محدود.- به راهنمايي دكتر صدرنژاد.- كارشناسي ارشد (دانشگاه داشگاه خواجه نصيرالدين طوسي، دانشكده دانشكده عمران، رشته عمران) .

مدل پيش‌بيني تنشهاي پسامند در سازه‌هاي پوسته‌اي در قالب روش اجزاء محدود/ علي مدني كرماني.- به راهنمايي اميرالدين صدرنژاد.- كارشناسي ارشد (دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي، دانشكده عمران، گروه سازه، رشته مهندسي عمران) ؛ 1376.

طراحي بهينه در شاخه‌هاي انتقال آب/ ناصر مصطفي.- به راهنمايي اميرالدين صدرنژاد.- كارشناسي ارشد (دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي، دانشكده عمران، گروه سازه هاي هيدروليكي، رشته مهندسي عمران) ؛ 1375.

تحليل پايداري پوشش فولادي قسمتهاي مختلف تونل فشار به روش اجزاء محدود.- به راهنمايي دكتر اميرالدين صدرنژاد.- كارشناسي ارشد (دانشگاه داشگاه خواجه نصيرالدين طوسي، دانشكده دانشكده عمران، رشته عمران) .

بررسي اثر زلزله خاك بر روي ديوار حائل در پل‌ها به كمك مدل الاستوپلاستيك چند صفحه‌اي و روش .../ يزدان يزدان پناه.- به راهنمايي اميرالدين صدرنژاد.- كارشناسي ارشد (دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي، دانشكده عمران، گروه مكانيك خاك و پي، رشته مهندسي عمران) ؛ 1377.

مقايسه سازه شيرهاي سوزني، هالوجت و هاول بنگر به روش اجزاء محدود.- به راهنمايي دكتر اميرالدين صدرنژاد.- كارشناسي ارشد (دانشگاه داشگاه خواجه نصيرالدين طوسي، دانشكده دانشكده عمران، رشته عمران) .

مدل تحليل ديناميكي دريچه‌هاي صافي (TRASHRACK) و بررسي فركانس طبيعي ارتعاش سازه.- به راهنمايي دكتر صدرنژاد.- كارشناسي ارشد (دانشگاه داشگاه خواجه نصيرالدين طوسي، دانشكده دانشكده عمران، رشته عمران) .

روش تراكم ديناميكي در تئوري و عمل.- به راهنمايي دكتر صدرنژاد.- كارشناسي ارشد (دانشگاه داشگاه خواجه نصيرالدين طوسي، دانشكده دانشكده عمران، رشته عمران) .

بررسي ديوار موجگير قائم و طراحي مصالح پاي ديوار براي جلوگيري از شكسته شدن.- به راهنمايي دكتر صدرنژاد.- كارشناسي ارشد (دانشگاه داشگاه خواجه نصيرالدين طوسي، دانشكده دانشكده عمران، رشته عمران) .

بررسي اثر كاويتاسيون در زير دريچه‌هاي خروجي سد.- به راهنمايي دكتر صدرنژاد.- كارشناسي ارشد (دانشگاه داشگاه خواجه نصيرالدين طوسي، دانشكده دانشكده عمران، رشته عمران) .

بررسي نيروهاي ديناميكي ناشي از زلزله بر روي دريچه‌هاي كنترل جريان خروجي از سدها.- به راهنمايي دكتر اميرالدين صدرنژاد.- كارشناسي ارشد (دانشگاه داشگاه خواجه نصيرالدين طوسي، دانشكده دانشكده عمران، رشته عمران) .

بررسي پايداري شيبهاي خاكي مسلح.- به راهنمايي دكتر صدرنژاد.- كارشناسي ارشد (دانشگاه داشگاه خواجه نصيرالدين طوسي، دانشكده دانشكده عمران، رشته عمران) .

پس‌تنيدگي در فونداسيونها.- به راهنمايي دكتر اميرالدين صدرنژاد.- كارشناسي ارشد (دانشگاه داشگاه خواجه نصيرالدين طوسي، دانشكده دانشكده عمران، رشته عمران) .

بررسي شاخصهاي مهم در تحليل ديناميكي مخازن آب روزميني.- به راهنمايي دكتر صدرنژاد.- كارشناسي ارشد (دانشگاه داشگاه خواجه نصيرالدين طوسي، دانشكده دانشكده عمران، رشته عمران) .

بررسي نظريات مختلف در اثر زلزله خاك بر روي كوله پل‌ها/ يزدان يزدان پناه.- به راهنمايي اميرالدين صدرنژاد.- كارشناسي ارشد (دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي، دانشكده عمران، گروه مكانيك خاك و پي، رشته مهندسي عمران) ؛ 1376.

بررسي روشهاي محاسباتي سازه‌هاي زيرزميني.- به راهنمايي دكتر صدرنژاد.- كارشناسي ارشد (دانشگاه داشگاه خواجه نصيرالدين طوسي، دانشكده دانشكده عمران، رشته عمران) .

بررسي روشهاي محاسباتي دريچه‌هاي صافي (TRASHRACK) تحت بار استاتيك و ديناميك/ ايرج رسولان.- به راهنمايي اميرالدين صدرنژاد.- كارشناسي ارشد (دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي، دانشكده عمران) .

مدل رفتاري بتن سه فازه و كاربرد آن ر قالب اجزا محدود/ ايرج رسولان.- به راهنمايي اميرالدين صدرنژاد، عليرضا باقري.- دكتري (دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي، دانشكده عمران، گروه سازه، رشته مهندسي عمران) ؛ 1389.

مدل پيش بيني الاستوپلاستيك جهت ديناميكي سازه هاي خاكي/ حسين عبداللهي.- به راهنمايي اميرالدين صدرنژاد.- كارشناسي ارشد (دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي، دانشكده عمران، گروه مكانيك خاك و پي، رشته مهندسي عمران) ؛ 1380.

طرح بهينه دريچه هاي مسطح عمقي و سرريز/ كاوه عبدالله زاده.- به راهنمايي اميرالدين صدرنژاد.- كارشناسي ارشد (دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي، دانشكده عمران، گروه آب، رشته مهندسي عمران) ؛ 1389.

مدل تحليل ديناميكي شمعهاي چوبي بتني و فولادي در خاك الاستوپلاستيك برورش اجزاء محدود/ حسين عبدوي.- به راهنمايي اميرالدين صدرنژاد.- كارشناسي ارشد (دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي، دانشكده عمران، گروه مكانيك خاك و پي، رشته مهندسي عمران) ؛ 1378.

تحليل جريان در زير دريچه ورودي تونلهاي تحت فشار به روش تجربي و عددي/ اسدالله كريمي.- به راهنمايي اميرالدين صدرنژاد.- كارشناسي ارشد (دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي، دانشكده عمران، گروه سازه هاي هيدروليكي، رشته مهندسي عمران) ؛ 1374.

ارزيابي وقوع روانگرايي با استفاده از تحليل پاسخ زمين/ محمدرضا كريمي.- به راهنمايي اميرالدين صدرنژاد.- كارشناسي ارشد (دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي، دانشكده عمران، گروه مكانيك خاك و پي، رشته مهندسي عمران) ؛ 1380.

بررسي ديوار موجگير قائم و طراحي مصالحي پاي ديوار براي جلوگيري از شسته شدن/ رضا حاذق فطرت جو.- به راهنمايي اميرالدين صدرنژاد.- سمينار كارشناسي ارشد (دانشگاه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي، دانشكده عمران، گروه مكانيك خاك و پي، رشته عمران) ؛ 1373.

حل معادلات ناوير - استوكس به روش اجزاه محدود/ رامين حسين كوپايي.- به راهنمايي اميرالدين صدرنژاد.- سمينار كارشناسي ارشد (دانشگاه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي، دانشكده عمران، گروه سازه هاي هيدروليكي، رشته عمران) ؛ 1373.

معرفي دكل هاي مهارشده و شرايط اقليمي بارگذاري و تحليل آنها/ فريد حياتي.- به راهنمايي اميرالدين صدرنژاد.- سمينار كارشناسي ارشد (دانشگاه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي، دانشكده عمران، گروه سازه، رشته عمران) ؛ 1378.

بررسي و مقايسه نتايج عددي اندركنش آب و پوسته اصلي دريچه شعاعي با تئوريهاي موجود تعحت اثر بار زمين لرزه/ آرش مظفري.- به راهنمايي اميرالدين صدرنژاد.- كارشناسي ارشد (دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي، دانشكده عمران، گروه سازه هاي هيدروليكي، رشته مهندسي عمران) ؛ 1380.

تعيين ظرفيت باربري دريچه هاي تخت در سدها در مقابل عملكرد/ فرزاد ملاقاسم شميراني.- به راهنمايي اميرالدين صدرنژاد.- كارشناسي ارشد (دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي، دانشكده عمران، گروه سازه هاي هيدروليكي، رشته مهندسي عمران) ؛ 1384.

ارائه سيستم تصفيه بهينه جهت كنترل گازها و ذرات جامد خروجي از دودكش زباله سوزهاي بيمارستاني/ اميرمسعود مهريد.- به راهنمايي اميرالدين صدرنژاد.- كارشناسي ارشد (دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي، دانشكده عمران، گروه سازه هاي هيدروليكي، رشته مهندسي عمران) ؛ 1375.

تحليل كامپيوتري و طرح آب بند تزريقي در سدها/ احمد نبوي.- به راهنمايي اميرالدين صدرنژاد.- كارشناسي ارشد (دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي، دانشكده عمران، گروه مكانيك خاك و پي، رشته مهندسي عمران) ؛ 1377.

مطالعه و بررسي مشكلات آبگيرها در سدهاي انحرافي و ارائه راه حلهاي مناسب براي مقابله با آن ( مطالعه موردي آبگير منطقه شرق شبكه آبياري دز در سد انحرافي دز )/ ليلا نجفي.- به راهنمايي اميرالدين صدرنژاد.- كارشناسي ارشد (دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي، دانشكده عمران، گروه سازه هاي هيدروليكي، رشته مهندسي عمران) ؛ 1384.

تحليل عددي پديده شكست هيدروليكي در هسته سدهاي خاكي/ علي نژادي.- به راهنمايي اميرالدين صدرنژاد.- كارشناسي ارشد (دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي، دانشكده عمران، گروه مكانيك خاك و پي، رشته مهندسي عمران) ؛ 1383.

بررسي صدمات ناشي از جوشكاري در سازه هاي هيدروليكي فولادي/ فرزاد ملاقاسم شميراني.- به راهنمايي اميرالدين صدرنژاد.- كارشناسي ارشد (دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي، دانشكده عمران، گروه سازه هاي هيدروليكي، رشته مهندسي عمران) ؛ 1383.

حل عددي بدنه سد خاكي به روش نقاط محدود/ علي نعمتي حياتي.- به راهنمايي اميرالدين صدرنژاد.- كارشناسي ارشد (دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي، دانشكده عمران، گروه مكانيك خاك و پي، رشته مهندسي عمران) ؛ 1384.

ارائه مدل چند خطي تحليل رفتار مواد زميني در قالب مدل چند صفحه اي/ اميرحسين نوذري.- به راهنمايي اميرالدين صدرنژاد.- كارشناسي ارشد (دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي، دانشكده عمران، گروه مكانيك خاك و پي، رشته مهندسي عمران) ؛ 1381.

تحليل ديناميكي سد بتني قوسي با ارزيابي آسيب/ مسعود حيدرزاده كلهرودي.- به راهنمايي اميرالدين صدرنژاد.- كارشناسي ارشد (دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي، دانشكده عمران، گروه سازه هاي هيدروليكي، رشته مهندسي عمران) ؛ 1389.

مدل هاي الاستيسيته پلاستيك خاك و آناليزهاي سدخاكي بر پايه آن مدل ها/ مهدي وكيل زاده ديزچي.- به راهنمايي اميرالدين صدرنژاد.- كارشناسي ارشد (دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي، دانشكده عمران، گروه مكانيك خاك و پي، رشته مهندسي عمران) ؛ 1380.

الگوي الاستوپلاستيك در پيش بيني پديده روانگرائي براساس روش اجراي محدود/ محمد نيك بخش.- به راهنمايي اميرالدين صدرنژاد.- كارشناسي ارشد (دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي، دانشكده عمران، گروه مكانيك خاك و پي، رشته مهندسي عمران) ؛ 1375.

بررسي روند گسيتخگي در توده هاي خاكي از ديدگاه رفتار الاستوپلاستيك در خاك/ امين بلوري.- به راهنمايي اميرالدين صدرنژاد.- كارشناسي ارشد (دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي، دانشكده عمران، گروه مكانيك خاك و پي، رشته مهندسي عمران) ؛ 1378.

مدل عددي اندركنش آب و سد بتني (قوس دار) با رفتار غير خطي بتن/ اسماعيل پرتوي مهران.- به راهنمايي اميرالدين صدرنژاد.- كارشناسي ارشد (دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي، دانشكده عمران، گروه سازه هاي هيدروليكي، رشته مهندسي عمران) ؛ 1384.

بررسي اثر چاه حفر شده بر ظرفيت باربري پي هاي سطحي/ محمدحسين جهانگير.- به راهنمايي اميرالدين صدرنژاد.- كارشناسي ارشد (دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي، دانشكده عمران، گروه مكانيك خاك و پي، رشته مهندسي عمران) ؛ 1378.

شبيه سازي شتاب نگاشت ها با استفاده از تبديل موجك/ حميد اسدبيگي.- به راهنمايي سيداميرالدين صدرنژاد، حميد محبوب مقدس.- كارشناسي ارشد (دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي، دانشكده عمران، گروه زلزله، رشته مهندسي عمران) ؛ 1389.

ارزيابي عددي شكست سد بتني با مدل چند صفحه اي و روش نقاط محدود/ حسن ردايي.- به راهنمايي اميرالدين صدرنژاد.- كارشناسي ارشد (دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي، دانشكده عمران، گروه سازه هاي هيدروليكي، رشته مهندسي عمران) ؛ 1389.

بررسي عملكرد FRP در مقاوم سازي اتصالات فولادي/ مهدي بلند.- به راهنمايي اميرالدين صدرنژاد.- كارشناسي ارشد (دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي، دانشكده عمران، گروه سازه، رشته مهندسي عمران) ؛ 1389.

الگوي عددي براي ارزيابي امكان روان گرايي خاك غير اشباع/ محمد وحداني.- به راهنمايي اميرالدين صدرنژاد.- كارشناسي ارشد (دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي، دانشكده عمران، گروه مكانيك خاك و پي، رشته مهندسي عمران) ؛ 1389.

مقاوم سازي ساختمانهاي خشتي - گلي/ هوشنگ دولتشاه.- به راهنمايي اميرالدين صدرنژاد ؛ حميد محجوب مقدس.- كارشناسي (دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي، دانشكده عمران، گروه سازه، رشته مهندسي عمران) ؛ 1389.

افزايش شكل پذيري و ظرفيت باربري اجزاي بتن آرمه تقويت شده با پليمر اليافي تحت بارهاي استاتيكي و ديناميكي/ اميرحسين برغمدي.- به راهنمايي اميرالدين صدرنژاد.- كارشناسي ارشد (دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي، دانشكده عمران، گروه زلزله، رشته مهندسي عمران) ؛ 1385.

بررسي رفتار مكانيكي محيط هاي سنگي و تاثير درزه هاي موجود در سنگ بر ظرفيت باربري شالوده هاي سنگي/ نيما گودرزي.- به راهنمايي اميرالدين صدرنژاد.- كارشناسي ارشد (دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي، دانشكده عمران، گروه مكانيك خاك و پي، رشته مهندسي عمران) ؛ 1385.

ارزيابي تحليلي و تجربي ، تاثير مقاومت كششي در جاي بتن در انتخاب سيست تقويت FRP براي دالهاي بتني آسيب ديده با كم مقاومت/ محمدرضا شادباش.- به راهنمايي اميرالدين صدرنژاد ، امير پيمان زندي.- كارشناسي ارشد (دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي، دانشكده عمران، گروه سازه، رشته مهندسي عمران) ؛ 1390.

ارزيابي عددي عملكرد دال مجوف دو طرفه در سبك سازي كاهش نيروهاي زلزله و مقايسه آن بر اساس آيين نامه زلزله 2800/ ميثم اميني تباردرزي.- به راهنمايي اميرالدين صدرنژاد.- كارشناسي ارشد (دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي، دانشكده عمران، گروه زلزله، رشته مهندسي عمران) ؛ 1390.

بررسي رفتار لرزه اي گنبدهاي تك لايه فضا كار لملا و ديامتيك تحت بارگذاري نامتقارن برف/ بهنام آذرمهر.- به راهنمايي اميرالدين صدرنژاد، حميد محجوب مقدس.- كارشناسي ارشد (دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي، دانشكده عمران، گروه سازه، رشته مهندسي عمران) ؛ 1390.

ارزيابي عددي شمع و خاك بستر به روش تركيبي اجزاي محدود و اجزاي مرزي/ وحيد شايق.- به راهنمايي اميرالدين صدرنژاد.- كارشناسي ارشد (دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي، دانشكده عمران، گروه خاك و پي، رشته مهندسي عمران) ؛ 1390.

ارزيابي صدمات در بدنه سدهاي بتني توسط پيش بيني الگوي تغييرات فشار پيزومتريك در اثر باز شدن ترك ها در حين زلزله/ كسري علي عسگريان.- به راهنمايي اميرالدين صدرنژاد.- كارشناسي ارشد (دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي، دانشكده عمران، گروه سازه، رشته مهندسي عمران) ؛ 1390.

ارزيابي عددي اندركنش دال بتني سقف با اتصال فولادي نيمه صلب/ بهرام گراوند.- به راهنمايي اميرالدين صدرنژاد.- كارشناسي ارشد (دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي، دانشكده عمران، گروه سازه، رشته مهندسي عمران) ؛ 1390.

بررسي حركت موج در زمين به وسيله المان معادل/ اشكان فرخنده نيكبخت.- به راهنمايي سيداميرالدين صدرنژاد.- كارشناسي ارشد (دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي، دانشكده عمران، گروه خاك و پي، رشته مهندسي عمران) ؛ 1390.

بررسي عددي انتقال عناصر راديو اكتيو از لايه رس در محل دفن زباله هاي هسته اي/ غلامرضا پورقاسم.- به راهنمايي سيداميرالدين صدرنژاد.- كارشناسي ارشد (دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي، دانشكده عمران، گروه مكانيك خاك و پي، رشته مهندسي عمران) ؛ 1390.

ارزيابي و تحليل عددي اندركنش سازه - خاك به كمك الگوي ارتجاعي - خميري چند صفحه اي/ سيامك بيدمشكي.- به راهنمايي سيداميرالدين صدرنژاد.- كارشناسي ارشد (دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي، دانشكده عمران، گروه مكانيك خاك و پي، رشته مهندسي عمران) ؛ 1390.

ارزيابي عددي پايداري شيب هاي خاكي مسلح شده با ژئوگريد/ ابوذر شهرياري.- به راهنمايي اميرالدين صدرنژاد.- كارشناسي ارشد (دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي، دانشكده عمران، گروه مكانيك خاك و پي، رشته مهندسي عمران) .

ارزيابي شاخص هاي افزايش ارتفاع از طريق گرم كردن هواي زير/ نوشين صداقت.- به راهنمايي اميرالدين صدرنژاد، سيامك بوداقپور.- كارشناسي ارشد (دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي، دانشكده عمران، رشته مهندسي عمران) ؛ 1390.

ارزيابي عددي انتشار آلاينده هاي هوا در محيط چاه هاي استخراج نفت/ مژگان خوشه گير.- به راهنمايي اميرالدين صدرنژاد.- كارشناسي ارشد (دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي، دانشكده عمران، گروه -، رشته مهندسي عمران) ؛ 1390.

ارزيابي عددي فرآيندها جذب، دخيره سازي و انتقال انرژي تابشي خورشيد در خاك به منظور امكان سنجي استفاده از آن در انتقال ابرها/ محمدحسين جهانگير.- به راهنمايي اميرالدين صدرنژاد.- دكتري (دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي، دانشكده عمران، گروه مكانيك خاك و پي، رشته مهندسي عمران) ؛ 1391.

بررسي پخش و آثار كاهش آلودگي سرب در خاك كناره بزرگراه ها/ ميثم يوسفي.- به راهنمايي مجيد احتشامي، اميرالدين صدرنژاد؛ حسن قاسم زاده.- كارشناسي ارشد (دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي، دانشكده عمران، گروه محيط زيست، رشته مهندسي عمران) ؛ 1391.

ارزيابي عددي مقاوم سازي بناهاي خشتي و گلي در برابر بار ديناميكي زلزله با استفاده از الياف پليمري مسلح كننده/ جواد عبادي جامخانه.- به راهنمايي سيداميرالدين صدرنژاد.- كارشناسي ارشد (دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي، دانشكده عمران، گروه زلزله، رشته مهندسي عمران) ؛ 1391.

تصفيه آلودگي هاي ارگانيك كلرينه در خاك با استفاده از نانو ذرات آهن/ علي ايراني شميراني.- به راهنمايي سيداميرالدين صدرنژاد.- كارشناسي ارشد (دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي، دانشكده عمران، گروه محيط زيست، رشته مهندسي عمران) ؛ 1391.

بررسي رفتار كنش رويه بتني در سد سنگ ريزه اي با رويه بتني در حالت ديناميكي/ محسن قدردان.- به راهنمايي سيداميرالدين صدرنژاد.- كارشناسي ارشد (دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي، دانشكده عمران، گروه خاك و پي، رشته مهندسي عمران) ؛ 1391.

الگوسازي عددي رفتار خاك هاي غير چسبنده، پس از روانگرايي در سازه هاي خاكي/ محمدمهدي شكرپور.- به راهنمايي سيداميرالدين صدرنژاد.- كارشناسي ارشد (دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي، دانشكده عمران، گروه خاك و پي، رشته مهندسي عمران) ؛ 1390.

ارزيابي كيفي و مقايسه نتايج ابزار دقيق سد (جابجايي، كرنش، شيب) با نتايج عددي/ امير كاظمي توسه.- به راهنمايي سيدامير الدين صدرنژاد.- كارشناسي ارشد (دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي، دانشكده عمران، گروه خاك و پي، رشته مهندسي عمران) ؛ 1391.

ارزيابي عددي وضعيت موجود اثر تاريخي جمعه مسجد اردبيل (با ديوارهاي آجري و ملات گلي) و امكان سنجي اصلاح سازه/ برزويه خانقاهي بالا.- به راهنمايي اميرالدين صدرنژاد.- كارشناسي ارشد (دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي، دانشكده عمران، گروه خاك و پي، رشته مهندسي عمران) ؛ 1391.

الگوسازي رياضي آلاينده هاي نفتي حاصل از فاضلاب با بررسي چاه ها مشاهده اي پالايشگاه تهران/ مهسا طاهري تفرشي.- به راهنمايي سيداحمد ميرباقري، اميرالدين صدرنژاد.- كارشناسي ارشد (دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي، دانشكده عمران، گروه محيط زيست، رشته مهندسي عمران) ؛ 1391.

ارزيابي اطلاعات ابزار دقيق در سد و تطبيق آن تحليل عددي/ مجتبي ياري حاج عطالو.- به راهنمايي سيداميرالدين صدرنژاد.- كارشناسي ارشد (دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي، دانشكده عمران، گروه مكانيك خاك و پي، رشته مهندسي عمران) ؛ 1391.

ارزيابي عددي اندركنش لايه رويه آسفالتي با بدنه سنگريزه اي در سدهاي سنگريزه اي رويه آسفالتي/ كاظم قسيمي.- به راهنمايي اميرالدين صدرنژاد.- كارشناسي ارشد (دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي، دانشكده عمران، گروه خاك و پي، رشته مهندسي عمران) ؛ 1391.

ارزيابي عوارض زيرزميني بوسيله نتايج حاصل از GPR/ علي طويرسياري.- به راهنمايي اميرالدين صدرنژاد.- كارشناسي ارشد (دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي، دانشكده عمران، گروه خاك و پي، رشته مهندسي عمران) ؛ 1391.

تحليل عددي تغيير شكل‌پذيري ارتجاعي خميري بستر حاوي لوله مدفون تحت بار ديناميكي تابع زمان/ حميد كريم پور.- به راهنمايي اميرالدين صدرنژاد.- كارشناسي ارشد (دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي، دانشكده عمران، گروه مكانيك خاك و پي، رشته مهندسي عمران) ؛ 1386.

تبيين رفتار تنش-كرنش خاكهاي رسي با استفاده از شبكه عصبي/ سيدمحسن ناظم تقوي.- به راهنمايي سيداميرالدين صدرنژاد.- كارشناسي ارشد (دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي، دانشكده عمران، گروه مكانيك خاك و پي، رشته مهندسي عمران) ؛ 1381.

تدوين استاندارد بهره برداري از دريچه هاي سد و ادوات جنبي با توجه به مسائل بحراني در طراحي/ مصطفي مشفق حقيقي.- به راهنمايي سيداميرالدين صدرنژاد.- كارشناسي ارشد (دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي، دانشكده عمران، گروه سازه هاي هيدروليكي، رشته مهندسي عمران) ؛ 1382.

ارزيابي عددي اثر حفرات زيرزميني بر ظرفيت باربري پيهاي سطحي/ علي طال ساز.- به راهنمايي قضاوي، سيداميرالدين صدرنژاد.- كارشناسي ارشد (دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي، دانشكده عمران، گروه مكانيك خاك و پي، رشته مهندسي عمران) ؛ 1383.

مدل عددي بار ضربه ناشي از پرتابه، روي دال بتني مسلح در روش اجزاء محدود/ سلمان قاسميان بالف.- به راهنمايي سيداميرالدين صدرنژاد.- كارشناسي ارشد (دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي، دانشكده عمران، گروه سازه، رشته مهندسي عمران) ؛ 1382.

حل عددي عمليات جك زدن لوله در تونل سازي/ سيدعلي قريشيان اميري.- به راهنمايي سيداميرالدين صدرنژاد.- كارشناسي ارشد (دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي، دانشكده عمران، گروه مكانيك خاك و پي، رشته مهندسي عمران) ؛ 1386.

الگوي ارتجاعي خميري در قالب چند صفحه اي در فضاي كرنش/ حميدرضا مشايخ.- به راهنمايي سيداميرالدين صدرنژاد.- كارشناسي ارشد (دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي، دانشكده عمران، گروه مكانيك خاك و پي، رشته مهندسي عمران) ؛ 1386.

مدل پيش بيني اندركنش ديوار و پي مخازن زيرزميني با خاك تحت اثر بار گذاري متناوب/ سيدمحمدمهدي هاشمي فرد.- به راهنمايي سيداميرالدين صدرنژاد.- كارشناسي ارشد (دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي، دانشكده عمران، گروه مكانيك خاك و پي، رشته مهندسي عمران) ؛ 1379.

مدل عددي پيش بيني انعطاف پذيري اتصالات بتن آرمه به صورت مركب/ محمدحسين محلوجي.- به راهنمايي اميرالدين صدرنژاد.- كارشناسي ارشد (دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي، دانشكده عمران، گروه زلزله، رشته مهندسي عمران) ؛ 1382.

مدل ارتجاعي خميري چند صفحه اي بتن و كاربرد آن در روش عددي آزاد از المان بندي/ مجتبي لبيب زاده.- به راهنمايي اميرالدين صدرنژاد.- كارشناسي ارشد (دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي، دانشكده عمران، گروه سازه، رشته مهندسي عمران) ؛ 1385.

الگوسازي حركت بار معلق رسوب در رودخانه ارس با استفاده از روش تقاضل محدود/ سياوش پوريوسفي.- به راهنمايي مجيد احتشامي، سيداميرالدين صدرنژاد.- كارشناسي ارشد (دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي، دانشكده عمران، گروه محيط زيست، رشته مهندسي عمران) ؛ 1392.

مدلسازي رفتار نانوتيوبهاي كربني و كامپوزيتهاي آن توسط مكانيك محيط پيوسته/ عليرضا چابكي خياباني.- به راهنمايي سيداميرالدين صدرنژاد، محمود يحيايي.- دكتري (دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي، دانشكده عمران، گروه سازه، رشته مهندسي عمران) ؛ 1386.

الگو چند صفحه اي سطح زير بارگذاري رفتار بتن تحت بار چرخه اي و كاربرد آن در تحليل سازه هاي بتني/ آريا اللهيار خسروشاهي.- به راهنمايي سيداميرالدين صدرنژاد.- دكتري (دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي، دانشكده عمران، گروه سازه، رشته مهندسي عمران) ؛ 1386.

الگو سازي عددي مكانيزم حركتي بلوك هاي بستر سد در اثر زلزله/ بهنام بخششي.- به راهنمايي اميرالدين صدرنژاد.- كارشناسي ارشد (دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي، دانشكده عمران، گروه مكانيك خاك و پي، رشته مهندسي عمران) ؛ 1392.

ارزيابي چرخش محور هاي اصلي تنش و كرنش و عدم هممحوري آنها در الگوي پيش بيني روانگرايي خاكهاي غير چسبنده/ پيمان صفدريان.- به راهنمايي اميرالدين صدرنژاد.- كارشناسي ارشد (دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي، دانشكده عمران، گروه مكانيك خاك و پي، رشته مهندسي عمران) ؛ 1392.

ارزيابي تطبيق نتايج آزمايشگاهي با مدل‌سازي ناپيوستگي‌ها در خاك‌هاي چسبنده/ محمدنبي مصلي نژاد.- به راهنمايي اميرالدين صدرنژاد.- كارشناسي ارشد (دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي، دانشكده عمران، گروه مكانيك خاك و پي، رشته مهندسي عمران) ؛ 1392.

بررسي تاثيرات مهندسي ارزش دربهبودطرح واجراي سازه هاي خاكي/ رضا فرزانه مقدم.- به راهنمايي اميرالدين صدرنژاد.- كارشناسي ارشد (دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي، دانشكده دانشكده عمران، گروه خاك و پي، رشته عمران) ؛ 1392.

مدل‌سازي رشد ترك در محيط هاي چسبنده با استفاده از اجزاء محدود توسعه يافته/ رامين مدرسي.- به راهنمايي اميرالدين صدرنژاد،اميد رضا باراني.- كارشناسي ارشد (دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي، دانشكده دانشكده عمران، گروه مكانيك خاك و پي، رشته عمران) ؛ 1393.

مدل سازي عددي ترك خوردگي در محيط هاي چسبنده چندفازي.- به راهنمايي اميرالدين صدرنژاد، اميدرضا باراني.- كارشناسي ارشد (دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي، دانشكده عمران، گروه مكانيك خاك و پي، رشته عمران) .

مدلسازي چند مقياسي حركت نفت در محيط متخلخل تغييرشكل پذير/ احسان طاهري.- به راهنمايي اميرالدين صدرنژاد، حسن قاسم زاده.- دكتري (دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي، دانشكده عمران، گروه مكانيك خاك و پي، رشته عمران) ؛ 1393.

تعيين فراسنج هاي مكانيكي خاكهاي درشت دانه به كمك آزمايش بارگذاري صفحه درمحل/ مهدي جهاني تكله.- به راهنمايي اميرالدين صدرنژاد.- كارشناسي ارشد (دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي، دانشكده عمران، گروه مكانيك خاك و پي، رشته عمران) ؛ 1394.

توسعه الگوي مدول خميري و استفاده از آن در حل روانگرايي در قالب روش اجزاي محدود/ كيوان فرشاد.- به راهنمايي اميرالدين صدرنژاد.- كارشناسي ارشد (دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي، دانشكده عمران، گروه مكانيك خاك و پي

بررسي عملكرد اتصالات پيچي سازه هاي فولادي در برابر بارگذاري انفجار/ مسعود ضيائي.- به راهنمايي اميرالدين صدرنژاد.- دكتري (دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي، دانشكده عمران، گروه سازه، رشته عمران) ؛ 1393.

الگوسازي خطي روانگرايي خاك هاي غير چسبنده/ امير نيك بخت.- به راهنمايي اميرالدين صدرنژاد.- كارشناسي ارشد (دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي، دانشكده عمران، گروه ژئوتكنيك، رشته عمران) ؛ 1394.

تحليل ديناميكي سازه هاي خاكي با الگوي چندخطي در قالب روش چند صفحه اي/ محمد فلاحت پور.- به راهنمايي سيد اميرالدين صدرنژاد.- كارشناسي ارشد (دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي، دانشكده دانشكده عمران، گروه ژئوتكنيك، رشته عمران) ؛ 1395.

 

تاریخ به روز رسانی:
1397/01/22
تعداد بازدید:
3301
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.